For arbeidsgruppene

Arbeidsgruppe lokale tiltak


Tiltak

Faglig Forum

Partnerkonferanser

Leder: KS (Trond Kalhagen)
Økonomiansvarlig: KS (Trond Kalhagen)
Kommunikasjonsansvarlig: Frivillighet Norge (Marte Skogtrø)

Deltakerorganisasjoner og representanter
Elevorganisasjonen (Hannah Baarøy)
Fagforbundet (Stine Hjerpbakk)
Foreldreutvalget for Barnehagene (Marianne Fehn )
Frivillighet Norge (Marte Skogtrø)
KS (Inger-Lise  Busch Hansen)
Landsgruppen for Helsesykepleiere (Bente Lorentzen)

Landsgruppen for Helsesykepleiere (Ingvild Vatle)
Skolelederforbundet (Trygve Beyer-Olsen)Møtereferater o.l.

Arbeidsgruppe nasjonale tiltak


Tiltak

World Anti Bullying Forum

Arendalsuka

Leder: Skolelederforbundet (Trygve Beyer Olsen)
Økonomiansvarlig: Friskolenes kontaktforbund (Nina Helen Johansen)
Kommunikasjonsansvarlig: Utdanningsforbundet (Stig Kåre Brusegard)

Deltakerorganisasjoner og representanter
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (Asbjørn Tolo)
Friskolenes kontaktforum (Nina Helen Johansen)
Kommunesektorens Organisasjon (Trond Kalhagen)
Kunnskapsdepartementet (Dino Prohic)
Norsk Lektorlag (Dagne Sigrid Nordli)
Skolelederforbundet (Trygve Beyer Olsen)
Skolenes Landsforbund (Lene Merete Bakkedal)

Private Barnehagers Landsforening (Kristine Rishaug Ruus)
Utdanningsforbundet (Nina Nordvik og Stig Kåre Brusegard)
Møtereferater o.l.

Prinsipper for arbeidsgrupper

Partnerskapets arbeidsgrupper

Partnerskapet har to arbeidsgrupper som retter seg mot henholdsvis lokalt og nasjonalt nivå. Partnermøte vedtar opprettelsen av arbeidsgrupper for to år av gangen. Hver gruppe har ansvar for to av partnerskapets felles tiltak. Arbeidsgruppene har en definert leder, en økonomiansvarlig og en kommunikasjonsansvarlig. 


Partnerorganisasjonene står ansvarlig for bemanning av arbeidsgruppene. Alle partnere skal være representert i minst én arbeidsgruppe og ha en vararepresentant i egen organisasjon som kan sikre representasjon ved forfall. 


Jobber med å fremme nasjonalt arbeid og sette mobbing på dagsorden nasjonalt. Ansvar for arbeid med partnerskapets tiltak Arendalsuka og World Anti-Bullying Forum


Jobber med å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet. Ansvar for partnerskapets tiltak Faglig Forum og Partnerkonferanser


Oversikt over arbeidsgruppene med kontaktinformasjon til arbeidsgruppedeltakerne ligger på partnerskapets hjemmesider under “for arbeidsgrupper


Definerte roller i arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene skal ha en definert leder, en økonomiansvarlig og en kommunikasjonsansvarlig som velges av arbeidsgruppen. Leder, økonomiansvarlig og kommunikasjonsansvarlig sitter i arbeidsgruppens virketid (to år). Ved kortere fravær stiller økonomiansvarlig eller kommunikasjonsansvarlig - i den rekkefølgen - som arbeidsgruppens leder. Ved lengre fravær velges ny leder for arbeidsgruppen.

 
Representasjon og arbeid i arbeidsgruppene

Deltakelse i arbeidsgrupper tar utgangspunkt i partnernes forpliktelser om å bygge på en gjensidig respekt og anerkjennelse av de ulike partnernes egenart, kompetanse og kapasitet, men også et ønske om å utfordre hverandre på nye tiltak og fremdrift i arbeidet mot mobbing. Arbeidsgruppene bestemmer selv hvordan de løser sine oppgaver og står fritt til å organisere undergrupper innrettet etter oppgavene som skal løses.


Arbeidsgruppemøter

Arbeidsgruppene skal møtes regelmessig, blant annet for å følge opp tiltak, økonomi og organisering. Det bør avholdes et oppstartsmøte på starten av året, et møte før hvert partnermøte [se møtedatoer i partnerkalenderen] og et møte på slutten av året for å rapportere på tiltak. Referater fra arbeidsgruppemøter sendes ut til hele arbeidsgruppa og sekretariatet i etterkant av møtet. Forslag til faste punkter på agendaen:


Oppstartsmøte


Underveismøter


Rapporteringsmøte


Planleggingsverktøy for ledere

Det er utarbeidet felles planleggingsverktøy til bruk i arbeidsgruppene. Verktøyene er primært for ledere, men kan også brukes i fellesskap. Verktøyene er valgfrie, og kan brukes til å planlegge arbeidsgruppemøter og mellomarbeid i arbeidsgruppene. Datoer for partnermøter og frister finner dere i partnerkalenderen


Hjelp og støtte fra sekretariatet

Sekretariatet deltar i arbeidsgruppemøter og kan bidra med referatskriving. Dette forutsetter at hele sekretariatet settes på kopi i innkallinger.

Sekretariatet skal også bistå partnerne i arbeidet med å spre informasjon om arbeidet i arbeidsgruppene. For å holde oversikt og bidra til informasjonsflyt i partnerskapet, legger sekretariatet jevnlig ut aktiviteter i partnerkalenderen. Sekretariatet svarer også på spørsmål og sender ut relevant informasjon til arbeidsgruppene. Hvis du lurer på noe, bruk epostadressen post@partnerskapmotmobbing.no for å komme i kontakt med sekretariatet.