Velkommen til 

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. 

 Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan

Søk om midler fra partnerpotten - Vi venter på deres søknad!

Neste frist: 9. januar - følg fanen - https://www.partnerskapmotmobbing.no/partnerpotten

Følgende kriterier gjelder:

●  prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål

●  minst en av de 16 partnerorganisasjon står som ansvarlig søker

●  det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet 

For å sikre en spredning i tildelingene, har partnerskapet vedtatt følgende tillegg til kriteriene:

(For 2023 var budsjettet for partnerpotten på  kr 1 700 000,-.  Budsjett for 2024 vedtas i februar 2024.)

Vårt overordnede mål er at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing 

For å nå dette målet vil partnerne: 

1. Sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden

2. Bidra til at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

3. Samarbeide med relevante aktører for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet

Fellesorganisasjonen ny partnerorganisasjon!

Fellesorganisasjonen har blitt ny partnerorganisasjon i Partnerskap mot mobbing. Vi ønsker dem velkommen, og gleder oss til samarbeid og bidrag inn i partnerskapet!

Fellesorganisasjonen er fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO har nærmere 35 000 medlemmer.

Se opptak av faglig forum

Tema: Foreldreinvolvering i mobbeforebyggende arbeid

World Anti-Bullying Forum 2023 

I oktober er det nytt WABF, denne gangen i USA.

Les mer om dette her: WABF 2023 - World Anti-Bullying Forum (worldantibullyingforum.com) 

Hvordan lære om mobbe-forebygging?


Partnerskap mot mobbing inviterte til debatt under Arendalsuka med følgende utgangspunkt:


Hva lærer lærere om mobbing i utdannelsen sin? Og hva skulle de som ansetter lærere ønske de hadde lært?


Takk til panelet som belyste temaet fra ulike ståsteder; Frode Restad (moderator), forsker ved Oslo Met, Dag Johannes Sunde, studieleder og lærerutdanner ved OsloMet, Tarja Irene Tikkanen, professor og lærerutdanner ved UiS, Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune, Linda Fagermo Hjørnevik, rektor/enhetsleder ved Rykene oppvekstsenter i Arendal, Lars Strande Syrriste, leder av Pedagogstudentene.

Vennskapsbånd

Det var mange som besøkte Partnerskapets stand i Arendal, og spesielt vennskapsbåndene var populære.

Takk til partnerne som bidro underveis i Arendalsuka!

Partnerskap mot mobbing presenterer:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

Hvordan kan undervisningen være et viktig virkemiddel for fellesskapet?

Behovet for å tilhøre et fellesskap og frykten for utestengelse, er grunnleggende drivkrefter i barn og unges sosiale liv. En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av et fellesskap. På hvilken måte kan undervisning og ledelse i skolen bidra til å bygge dette fellesskapet?

Her kan du høre følgende innlegg:

Opptak fra webinaret kan sees i videoen til venstre. 

Søk midler til 

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser. 

Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet. Les hele avtalen her

I videoen til høyre kan du se partnerne begrunne sin deltakelse og engasjement i partnerskapets viktige arbeid, i forbindelse med signeringen av ny avtale.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Partnere i partnerskapet