Søk om midler gjennom Partnerpotten

220126 søknadsskjema

Partnerpotten

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten.

Partnerpotten skal bidra til partnerskapets måloppnåelse gjennom å gi støtte til prosjekter og samarbeid mellom partnerne og andre lokale og nasjonale aktører. Midlene tildeles til igangsetting og utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til å nå partnerskapets mål:

 1. å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden,

 2. at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

 3. å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

Midlene fordeles på flere store og små tiltak, over hele landet og mellom partnerne.


Kriterier for tildeling av midler

For at søknaden kan innvilges må følgende tre kriterier være innfridd:

 • prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål.

 • minst en partnerorganisasjon står som ansvarlig søker.

 • det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet.


I tillegg kan følgende tilleggskriterier telle positivt på søknaden:

 • Tiltaket har bred forankring i partnerskapet

 • Tiltaket involverer barn og unge

 • Tiltak som kan spres til andre blir prioritert.

 • Tiltaket har stor grad av lokal eller nasjonal tilknytning

 • Tiltaket involverer forskning som kan bidra til utvikling av arbeidet mot mobbing


Søknadsbehandling

Søknader til partnerpotten behandles av partnermøtet. Søknader til partnerpotten kan sendes inn løpende gjennom hele året, med frist for behandling 4 uker før neste partnermøte (se listen nedenfor).

Sekretariatet lager en innstilling på søknadene som er basert på kriteriene over, samt en skjønnsmessig vurdering som legges frem som en innstilling for partnerne.

Søknadsfrister for 2023:

tirsdag 10. januar

tirsdag 28. mars

tirsdag 15. august

tirsdag 17. oktober


Prinsipper for partnermøtet.pdf

Fakturering og rapportering

Partnerorganisasjonen som står bak søknaden er ansvarlig for å tildele midlene til ansvarlig søker. Partnerorganisasjonen får skriftlig beskjed om at søknaden enten er innvilget eller avslått, etter at vedtak er fattet. Ansvarlig søker skal stå i kopi.

Partnerorganisasjonen som står bak søknaden er ansvarlig for å følge opp at søker rapporterer på tiltaket innen fristen. Rapporteringsfrist for midlene er 1. september året etter tildelingen. Dersom tiltaket trenger ytterligere tid på rapporteringen må dette presiseres i søknaden.

Rapporten skal inneholde

 • oversikt over hva midlene har blitt brukt til

 • vurdering av gjennomførte tiltak og i hvilken grad tiltaket har bidratt til at målene for partnerskapet er oppnådd


Partnerskapet oppfordrer til at tiltakene blir presentert for partnerskapet i etterkant av gjennomføring.

210122 Rutiner_sekretariatPMM

Andre nyttige lenker som kan gjøre søknadsprosessen lettere:

Eksempel på prosjekter som har mottat støtte