Søk om midler gjennom Partnerpotten

220126 søknadsskjema

Partnerpotten

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten.

Partnerpotten skal bidra til partnerskapets måloppnåelse gjennom å gi støtte til prosjekter og samarbeid mellom partnerne og andre lokale og nasjonale aktører. Midlene tildeles til igangsetting og utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til å nå partnerskapets mål:

Midlene fordeles på flere store og små tiltak, over hele landet og mellom partnerne, og det er vedtatt et øvre tak for innvilgelse på kroner 425 000,- og inntil to søknader fra samme søker per budsjettår. Etter mottatte søknader innenfor de to første søknadsfristene hittil i 2024 har Partnerskap mot mobbing vedtatt tildelinger på til sammen kroner 1 421 000,-. Det betyr at det gjenstår kroner 279 000,- til fordeling for høsten 2024.


Kriterier for tildeling av midler

For at søknaden kan innvilges må følgende tre kriterier være innfridd:


I tillegg kan følgende tilleggskriterier telle positivt på søknaden:


Søknadsbehandling

Søknader til partnerpotten behandles av partnermøtet. Søknader til partnerpotten kan sendes inn løpende gjennom hele året, med frist for behandling 4 uker før neste partnermøte (se listen nedenfor).

Sekretariatet lager en innstilling på søknadene som er basert på kriteriene over, samt en skjønnsmessig vurdering som legges frem som en innstilling for partnerne.

Søknadsfrister for 2024:

tirsdag 9. januar

tirsdag 5. mars

tirsdag 13. august

tirsdag 15. oktober


Prinsipper for partnermøtet.pdf

Fakturering og rapportering

Partnerorganisasjonen som står bak søknaden er ansvarlig for å tildele midlene til ansvarlig søker. Partnerorganisasjonen får skriftlig beskjed om at søknaden enten er innvilget eller avslått, etter at vedtak er fattet. Ansvarlig søker skal stå i kopi.

Partnerorganisasjonen som står bak søknaden er ansvarlig for å følge opp at søker rapporterer på tiltaket innen fristen. Rapporteringsfrist for midlene er 1. september året etter tildelingen. Dersom tiltaket trenger ytterligere tid på rapporteringen må dette presiseres i søknaden.

Rapporten skal inneholde


Partnerskapet oppfordrer til at tiltakene blir presentert for partnerskapet i etterkant av gjennomføring.

Andre nyttige lenker som kan gjøre søknadsprosessen lettere:

Eksempel på prosjekter som har mottat støtte