Ny avtale

PMM videreføres!

Ledermøtet har besluttet at Partnerskap mot mobbing skal videreføres og bedt om at det etableres en Avtalegruppe som på vegne av partnerskapet skal utarbeide et forslag til ny avtale. En ny avtale skal bygge på innspillene fra evalueringen av PMM i 2020 og Ledermøtets føringer. Medlemmene i gruppen skal levere skriftlige innspill til en ny avtaletekst og bidra til drøfting i egen organisasjon og i partnerskapets arbeidsgrupper.

Utkast til ny avtaletekst skal drøftes av Partnermøtet i november før oversendelse til KD for lederforankring og signering i starten av 2021. Under finner du en beskrivelse av prosess og dokumenter fra Avtalegruppens arbeid.

Dokumenter fra arbeidet med ny avtale

Under finner du aktuelle dokumenter fra arbeidet med ny avtale for Partnerskap mot mobbing